می خوام ازت عکس بگیرم

 

تکـون نـخور پلک نزنبــهم نریزه ترکیـبیه خورده عاشقونـه تـر
آهان...حالا بگو سیـــب...

 

امین بگو سیب

 

/ 4 نظر / 35 بازدید
ویولون

√. כَر اطراف خانہ ے مـלּ آלּ کس کہ بہ כیوار فکر مے کنـכ ، آزاכ است ! آלּ کس کہ بہ پنجره .... غمگیـלּ ! و آלּ کس کہ بہ جستجوے آزاכے است ، میاלּ چار כیوارے نشستہ مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه-مے-روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ ...چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ.....مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ چنـכ قـכم .... حتے تو هم خستہ شـכے از این شعر حالا چہ برسـכ بہ او کہ .... نشستہ مے ایستـכ .... نـــــــہ ! .... افتاכ !

ویولون

✘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ زندگے یعنی بازے ... سه ،בפּ ، یڪ … سوت داور... بازے شروع شـב!!! בפּیدے ، בست פּ پا زدے ، غرق شـבے ، בل شکستے ، عاشق شـבے بے رحم شـבے ، مهرباטּ شـבی … بچــﮧ بوבے ، بزرگـ شـבے ، پیر شـבے سـפּت בاور بازے تمام شـב... زنـבگے را باختی ... اشڪاتـפּ پاڪ ڪن همسفر گاهـے بایـב بازے رو باختـ اما-اینو-یاבت-باشـــﮧ باز-میشــﮧ زنـבگے رو-ساختـ .... . ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘✘

صدو چهاری ها

سلام ممنون به وبلاگ سر زدید از تمام طرف تمام بچه های صدو چهار عشق پایداری را برای شما ارزو میکنیم

roooh

چون از وبتون خوشم اومد با اجازتون لینکتون کردم که به شما و مستر امین سر بزنم شب خوش [لبخند]